KatalógyKontaktDôležité dokumentyOsobné údaje   PRE PARTNEROV
Hlavná stránka
Newsletter

Osobné údaje

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

 

Prevádzkovateľ: Agritours Slovakia CK s.r.o. so sídlom Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica, vložka číslo: 8927/S, Oddiel: sro (ďalej len „Spoločnosť“)

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa pre zasielanie písomností: Agritours Slovakia CK s.r.o., Sokolská 67, 960 01 Zvolen, e-mail: mlaukova@agritours-slovakia.com, tel: 045 5361 156

 

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 

Účel spracúvania: poskytovanie služieb cestovnej kancelárie

Právny základ spracúvania:

- čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy - zmluva o zájazde alebo zmluva o poskytnutí inej cestovnej služby                                                     

- čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem                                                             

- čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon o zájazdoch, Občiansky zákonník)

- pre osobitnú kategóriu osobných údajov (napr. údaje týkajúce sa zdravia) čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR výslovný súhlas,

- § 78 ods. 5 ZoOOÚ osobitný právny predpis (najmä predpisy o právach cestujúcich v leteckej a autobusovej doprave)

- oprávnený záujem prevádzkovateľa a spolucestujúcich resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená, aby mohla byť poskytnutá objednaná služba cestovného ruchu (zájazd)

 

Kategórie dotknutých osobných údajov:

bežné osobné údaje a osobitné kategória osobných údajov - zdravotné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, číslo pasu, miesto a dátum vydania, dátum platnosti, štátna príslušnosť, štátne občianstvo a kópia pasu (najmä na účely vybavenia víz),  údaje o bankovom účte (na účely vrátenia finančných prostriedkov pri vybavení reklamácie ako aj pri platbe), pohlavie (na účely ubytovania s osobou rovnakého pohlavia pri skupinových zájazdoch), údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia), zdravotné údaje (zdravotné postihnutie na účely zabezpečenia požadovaného druhu ubytovania či dopravy)

 

Kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám:

- ak jej povinnosť poskytnúť osobné údaje ukladá  všeobecne záväzný právny predpis

- ak je poskytnutie osobných údajov dohodnuté medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou za účelom poskytnutia objednanej služby (zájazd), prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na tento účel najčastejšie týmto subjektom: ubytovacie zariadenia, dopravcovia, iní poskytovatelia iných služieb CR

 

Prenos osobných údajov do 3. krajín:

Prevádzkovateľ vykonáva prenos osobných údajov do 3. krajín len pokiaľ je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby

 

Doba uchovávania osobných údajov:

V zmysle platných lehôt archivácie vo verejnom záujme podľa Zákona o archívoch a len na nevyhnutne potrebnú dobu na splnenie účelu spracúvania.

 

Účel spracúvania: marketing (zasielanie newslettra/katalógu, informácií o produktoch a novinkách)

Právny základ spracúvania:

- čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem                                                            

- čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas

 

Kategórie dotknutých osobných údajov:

meno, priezvisko, titul

adresa

e-mail

 

Kategórie príjemcov osobných údajov:

Správa a rozposielanie emailových kampaní napr. mailchimp, poskytovateľ webhostingu, správca siete, Slovenská pošta

 

Prenos osobných údajov do 3. krajín:

Prevádzkovateľ vykonáva prenos osobných údajov len v rámci krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany (Mailchimp, USA Privacy Shield).

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov, resp. do doby kým dotknutá osoba neoznámi, že informácie už nechce ďalej dostávať

 

Cookies: naše stránky nevyuzivajú cookies na profilovanie uzivateľa.

 

Práva dotknutej osoby:

       i.          právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

      ii.          právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

     iii.          právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

    iv.          právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

      v.          právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,

    vi.          právo na prenosnosť osobných údajov,

   vii.          právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

  viii.          právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

 

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja:

- predzmluvný vzťah, resp. zmluvný vzťah s klientom alebo inou dotknutou osobou,

- formulár k zaslaniu katalógu/newsletter vrátane súhlasu dotknutej osoby

 

Záverečné ustanovenia:

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.05.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady meniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov u prevádzkovateľa. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom aktualizácie tejto informácie zverejnenej na www.agritours-slovakia.com.

   
  Agritours Slovakia, cestovná kancelária, s.r.o.   |   Tel.: +421 (0)45 5361 156, Fax: +421 (0)45 5320 744, E-mail: office@agritours-slovakia.com