KatalógyKontaktVZPOsobné údaje   PRE PARTNEROV
Hlavná stránka
Newsletter

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY CK

I. Predmet služieb


Agritours Slovakia, cestovná kancelária s.r.o.  (ďalej len CK) poskytuje zákazníkom služby CK, ktoré spočívajú v zabezp. ubyt., strav., sprievod., dopravných a iných doplnkových služieb spojených s cestou.

II. Zmluvný vzťah

a) Zmluvný vzťah CK a objednávateľom vzniká na základe objednávateľom (prípadne jeho zákon. alebo splnom. zástupcom) riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu, prihlášky alebo písom. objednávky s náležitosťami zmluvy (danej „zmluva“), potvrdenej CK alebo inou splnomoc. cest. kanceláriou alebo cest. agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby CK, a/alebo zaplatením zálohy, a to aj v prípade uzatvárania zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa (iná cest. kancelária alebo cest. agentúra), pričom v tomto prípade za zaplatenie zálohy sa považuje pripísanie peň. prostriedkov na účet CK, resp. ich prevzatie CK v hotovosti. Objednávateľom je osoba, ktorá s CK uzavrie zmluvu alebo podpíše záväznú prihlášku.
b) Súčasťou zmluvy sú všetky pís. doklady a informácie, ktoré objednávateľ od CK obdrží alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvorí zmluvu (katalóg s cenníkom, všeob. info a písomné pokyny–podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objed. službách.
c) Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením zmluvy a bezvýhradne s ňou súhlasí.
d) Zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu
CK prehlasuje, že k vzniku zmluv. vzťahov môže dochádzať aj prostredníctvom elekt. komunikácie, internetu, telef. spôsobom, alebo iným vhodným spôsobom aj bez priam. kontaktu objednávateľa s CK. Uzatváranie, vznik a podmienky existencie zmluv. vzťahov založených prostredníctvom elekt. komunikácie, internetu, telef. spôsobom, alebo inak bez priameho kontaktu sú riešené v týchto zmluv. podmienkach CK pre zmluvný vzťah uzavretý bez priam. kontaktu, ktoré sú záväznou súčasťou zmluvy v prípade, že došlo k uzavretiu zmluvného vzťahu spôsobom definovaným v tomto bode.

III. Rozsah služieb poskytovaných CK

Rozsah služieb je daný v  katalógu CK a ponuk. listoch a následne údajmi v potv. programe. Akékoľvek iné potvrdenie (ústne, telef. ai.) je neplatné. V prípade, že sa líši rozsah služieb alebo iný údaj v ponuk. liste a v potv. programe, platia údaje v potv. programe.  Kategorizácia ubyt. zariadení spadá do kompetencie prísluš. rezortov v cieľ. krajinách. Tieto normy sa nemusia zhodovať s normami platnými v SR.

IV. Cena služieb a platobné podmienky

a) Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len “cena zájazdu“) sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav, poskytovaných CK, má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu.
b) Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.
c) Právo na riadne poskytnutie všetkých objed. služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.
d) CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v min. výške 50% ceny zájazdu alebo všetkých objed. služieb (okrem cest. poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní zmluvy). Zvyšnú časť ceny za objednané služby je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr v lehote do 45 dní pred nástupom na zájazd. resp. začatím čerpania služieb. V prípade vzniku zmluv. vzťahu v lehote kratšej ako 45 dní pred nástupom na zájazd je objednávateľ povinný zaplatiť 100% ceny zájazdu pri vzniku zml. vzťahu.
e) Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti alebo bankovým prevodom, pričom za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet CK, resp. prevzaté CK v hotovosti.
f) V prípade nezaplatenia ceny zájazdu v stan. lehotách je CK oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od zmluvy služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré CK nesplnením si zmluv. povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo CK na náhradu škody a ušlého zisku.
g) CK má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu, a to najneskôr do 21 dní pred termínom nástupu na zájazd ak dôjde k:
1) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,
2) zvýšeniu platieb, spojených so zabezpeč. dopravou, najmä let., cestných, prístav., palivových a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,
3) k zmene kurzu EUR ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%.
h) V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa predchádz. bodu g.) môže tak CK urobiť na základe písom. oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslané najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, a v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písom. oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je CK oprávnená postupovať podľa bodu f.)  tohto článku.
i) Zákonné poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK je zahrnuté do základnej ceny zájazdov a vzťahuje sa na každého účastníka. V prípade záujmu objednávateľa môže CK sprostredkovať pre objednávateľa a ním určené osoby aj cestovné poistenie vrátane poistenia storna zájazdu pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy v súlade s poistnými podmienkami poisťovne.  Presný obsah krytia a podmienky cestovného poistenia sú uvedené v podkladoch poskytnutých vybranou poisťovacou spoločnosťou, ktoré objednávateľ obdrží od CK. V konaní o vysporiadaní poist. udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k objednávateľovi a CK nemá možnosť posudzovať existenciu či výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

V. Práva a povinnosti objednávateľa

a) K základným právam objednávateľa patrí:
1) Právo na riadne poskytnutie zájazdu a objed. a zaplatených služieb.
2) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb, ktoré sú CK známe, ako i oboznámenie so zmenami, o ktorých sa CK neskôr dozvedela.
3) Právo vypovedať zmluvu kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb (podmienky článku VII. týchto podmienok.)
4) Právo najneskôr do 30 dní pred nástupom na zájazd písomne oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatv. zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objed. služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov za zmenu objednávateľa, platí článok IV. bod f) týchto podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď je CK schopná  zmenu zabezpečiť, v opačnom prípade CK písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa. Ak sa nedohodlo inak, CK si účtuje za každú zmenu objednávateľa min. paušálny poplatok 12,00 € na os.
5)  Právo na reklamáciu podľa článku VIII. týchto podmienok.
6) Právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluv. poistení CK pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z., pokiaľ sa na objed. služby táto povinnosť vzťahuje.
b) K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
1) Poskytnúť CK súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy. V prípade nesplnenia povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť CK všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nespráv. údajov CK vznikla.
2) Objednávateľ je povinný dodržiavať pasové, colné, zdravotné a ďalšie predpisy krajiny, do ktorej cestuje. Cudzí štátni príslušníci sú povinní sa informovať ohľadne víz. povinnosti na zastupiteľstve krajiny, kam cestujú. Náklady, ktoré vzniknú nedodržaním tohto ustanovenia, znáša objednávateľ. Objednávateľ je povinný byť informovaný o zmenách v legislatíve, týkajúcich sa cest. dokladov a ďalších súvis. skutočností.
3) Zaplatiť celú cenu za všetky objed. a so zájazdom súvis. služby v zmysle čl.IV. týchto podmienok.
4) V prípade oznámenia dodat. zmien ohľadne zájazdu alebo objed. služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko CK, inak platí, že objednávateľ so zmenami súhlasí,
5) Prevziať od CK všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.
6) Pri čerpaní služieb sa riadiť pokynmi a infor. oznámenými CK alebo jej zást. v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vl. zodpovednosť si zabezpečiť všetky potrebné cest. doklady, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.....)
7) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK a dodržiavať stanovený program zájazdu a predpisy navštívenej krajiny, v prípade závažného narušovania programu zájazdu je objednávateľ povinný nahradiť CK všetku škodu, ktorá jej takýmto narušením vznikla, pričom v prípade ak objednávateľ aj napriek opakovaným upozorneniam CK narúša program zájazdu, je CK oprávnená odoprieť objednávateľovi ich poskytnutie, čím objednávateľ stráca právo na tieto i na ďalšie nevyužité služby, bez nároku na vrátenie zaplat. ceny zájazdu.
8) Niesť zodpovednosť a uhradiť škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu v dopr. prostriedku, v ubyt. zariadení alebo inej osobe spôsobil.
9) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

VI. Zmena dohodnutých služieb

a) Podstatné zmeny jedn. služieb CK od dohodnutého obsahu zmluvy sú v nutných prípadoch prípustné iba so súhlasom objednávateľa. Podstatnými zmenami sú zmena let.spol./dopravcu, typu lietadla/dopravy, trasy/času dopravy, zmeny zakúp. ubyt. zariadenia na ubyt. rovn. alebo vyššej triedy, resp. programu počas pozn. zájazdu.
b) CK nezodpovedá za prípadné meškania dopr. prostriedku z dôvodu nepriaz. počasia, z dôvodu preplnenia vzduš. koridorov/ciest/tratí, ktoré bolo spôsobené treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, a/alebo ktoré bolo spôsobené udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
c) CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, pokiaľ nebol dosiahnutý min. počet účastníkov uvedený pri jednot. zájazdoch. CK má právo v takom prípade zájazd zrušiť, najneskôr však 21 dní pred začatím zájazdu a v tej istej lehote je CK povinná o tejto skutočnosti informovať objednávateľa.
d) CK má právo prevádzať operatívne zmeny programu a služieb v priebehu zájazdu, pokiaľ z vážnych dôvodov, ktorými sú najmä štrajk zamestnancov ubytovacieho zariadenia, prepravných spoločností, či poskytovateľov služieb, alebo udalosť, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, a/alebo nastala v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností,  nie je možné dodržať pôvodne dohod. program a zabezpečiť objednané služby. V takomto prípade je CK povinná: 1) zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu pokiaľ možno rovnakom alebo podobnom pôvod. podmienkam, 2) ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, je CK povinná vrátiť objedn. rozdiel ceny medzi ponúk. a poskyt. službami. V prípade, že bude na základe zmeny ubyt. zariadenia alebo inej závažnej okolnosti nutné ubytovať klienta v inom zariadení, bude klient ubytovaný v rovnakej alebo vyššej kategórii ubyt. zariad. Zmena ubyt. môže byť i na časť pobytu. V prípade, že CK zabezpečí ako náhrad. plnenie služby v rovnakom rozsahu (napr. ubyt. v inom hoteli rovn. alebo vyššej triedy), sú ďalšie nároky objednávateľa voči CK vylúčené. Za dodržanie zmluvy je považovaný stav, keď náhr. ubytovanie je min. rovnakej triedy.
e) CK si vyhradzuje právo na zmenu vec. aj čas. programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štát. orgánov alebo mimoriad. okolností (neistá bezpečn. situácia, dopr. problémy, nešťastia apod.) resp. zmien v kalendároch veľtrhov, šport., kultur. a iných podujatí , ktoré CK nemohla predvídať ani ovplyvniť. Pri pozn. zájazdoch upozorňujeme na obmedzenia návštev histor., nábož. a iných pamätihodností v dňoch štát. a nábož. sviatkov/osláv na mieste pobytu.
f) Pri zájazdoch usporiad. CK je prvý a posledný deň určený na zabezpeč. dopravy a nie je považovaný za deň plnohod. rekr. pobytu.
g) Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy (najpodstatnejšie náležitosti zmluvy), navrhne objedn. zmenu zmluvy. V takomto prípade má objedn. právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluv. pokút. Svoje rozhodnutie musí objednávateľ písomne oznámiť CK v lehote uvedenej v návrhu na zmenu zmluvy, inak bude považované, že so zmenou súhlasí.

VII. Odstúpenie zákazníka od zmluvy, zmluvné pokuty

a) Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia CK. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť CK nasledovnú zmluvnú pokutu (platí pre 1 osobu bez rozdielu veku):
1. 20% z celkovej ceny objed. služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote do 45 dní pred termínom začatia čerpania služieb.
2. 40% z celkovej ceny objed. služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 44 - 31 dní pred termínom začatia čerpania služieb.
3. 70% z celkovej ceny objed. služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 30-23 dní pred termínom začatia čerpania služieb.
4. 100% celkovej ceny objed. služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 22 a menej dní pred termínom začatia čerpania služieb.

Len pri zájazdoch s ubytovaním v Rakúsku (produkt s prísnejšími zmluvnými pokutami, ktoré sú uvedené v ponuke pre klienta) je pri odstúpení od zmluvy objednávateľ povinný uhradiť CK nasledujúcu zmluvnú pokutu (platí pre 1 osobu bez rozdielu veku):                                                                                                                        1. 50% z celkovej ceny objed. služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote do 31 dní pred termínom začatia čerpania služieb.
3. 80% z celkovej ceny objed. služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 30 - 23 dní pred termínom začatia čerpania služieb.
4. 100% celkovej ceny objed. služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 22 a menej dní pred termínom začatia čerpania služieb.

b) Pre určenie počtu dní pri výpočte zmluvnej pokuty sa započítava aj deň, kedy bolo odstúpenie od zmluvy oznámené.


VIII. Reklamácie


a) V prípade, že rozsah a kvalita poskyt. služieb je objektívne na nižšej ako dohod. úrovni, vzniká objedn. právo na reklamáciu. Toto právo je objedn. povinný uplatniť bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká.
b) CK je po prešetrení reklamácie povinná odpovedať pís. formou, najneskôr v lehote do 30 dní od preukázateľného doručenia reklamácie. V prípade opráv. reklamácie má objedn. nárok na zľavu zo zaplat. služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi objedn. a skutočne poskyt. službami.
c) CK nezodpovedá za úroveň služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Nároky objedn. v súvislosti s let. dopravou, ktoré CK nemôže za žiadnych okolností ovplyvniť, a to najmä nároky vyplývajúce zo straty, poškodenia, neskorého dodania batožiny voči CK sú vylúčené.
d) V zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa týmto CK ešte pred uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu, resp. pred zaslaním objednávky, informuje objednávateľa zájazdu/služby o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov. Súčasne uvádzame odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu: http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/146 .
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk ).

IX. Osobné údaje

Objednávateľ v súlade so Všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa získavania a spracovávania osobných údajov. Objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov uvedených v Zmluve s CK a že jej osobné údaje budú poskytované aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu, a to i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany za predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje v plnej miere informovať spolucestujúcich, v mene ktorých uzavrel Zmluvu o zájazde s CK, o podmienkach spracúvania osobných údajov CK. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy.

X. Poistenie insolventnosti

1. CK je v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad jej úpadku (poistenie insolventnosti). CK má uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku s UNION POISŤOVŇA, a.s. ako poisťovateľom.
Na základe tejto zmluvy poskytne Union poisťovňa. a.s. objednávateľovi zájazdu poistné plnenie vo výške ceny neposkytnutného zájazdu, maximálne do výšky uhradenej ceny za zájazd alebo uhradenej zálohy za zájazd.
V prípade, že objednávateľovi zájazdu nebude poskytnutá ním zaplatená doprava, z miesta pobytu v zahraničí na územie SR, Union poisťovňa, a.s. uhradí náklady na túto dopravu, ak je táto súčasťou zájazdu, vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu.
V prípade, že objednávateľovi nevráti CK rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu, Union poisťovňa, a.s. uhradí tento rozdiel objednávateľovi zájazdu. 
2. CK odovzdá objednávateľovi súčasne so Zmluvou o obstaraní zájazdu doklad, ktorý obsahuje informácie o uzatvorenom poistení zájazdu pre prípad jej úpadku s označením poistiteľa, podmienok poistenia zájazdu a spôsobu oznámenia poistnej udalosti.
3. Podrobné znenie Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je objednávateľovi k dispozícii na vyžiadanie v CK.
Garančný list AGRITOURS Slovakia, Cestovná kancelária, s.r.o.

XI. Platnosť všeobecných podmienok účasti na zájazde

a) Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK, s výnimkou prípadov, ak CK vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.
b) Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu CK o službách, cenách zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače. CK si vyhradzuje právo na ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy s objedn.
c) Tieto zml. podmienky CK platia od 25.05.2018 až do odvolania.

 

 
   
  Agritours Slovakia, cestovná kancelária, s.r.o.   |   Tel.: +421 (0)45 5361 156, Fax: +421 (0)45 5320 744, E-mail: office@agritours-slovakia.com